Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Studijos Bakalauro studijos

Bakalauro studijos

Pramonės gaminių dizainas

Pramonės gaminių dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 612H70004, 6121EX049 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jonas Jakaitis
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią studijų programą rengiami specialistai, kurie, remdamiesi funkcionalia idėja, gebėtų projektuoti paskirties estetiškos išvaizdos pramoninės gamybos daiktus; derinti gaminių veikimo principus, konstrukcijos ir technologinius ypatumus, išmanytų, kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą, užtikrintų sukurtų pramonės gaminių konkurencingumą derindami funkcionalumą ir aukštą estetinės išvaizdos lygį.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijas būsite intelektualūs, socialiai sąmoningi, gebantys novatoriškai mąstyti specialistai. Mechanikos, fizikos, matematikos, chemijos ir medžiagų pažinimas, trijų dimensijų (3D erdvinio) kompiuterinio projektavimo įgūdžiai, meninės raiškos pagrindų išmanymas, modelių kūrimo patirtis – tai pagrindai, kurie programos absolventams padės kokybiškai dirbti gaminių projektavimo ir gamybos procese. Tapsite absolventais, kurie pagrįstai numatys, kokio gaminio rinkai reikia, mokės formuluoti idėją, parengti projektą, išmanys, kaip ir kur gaminį pagaminti, sugebės nustatyti, už kiek, kaip ir kur jį parduoti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami pramonės gaminių dizaino studijų programos absolventais kartu būsite ir naujo tipo tarpkryptinio pobūdžio studijas baigusiais inžinieriais dizaineriais. Turėsite geras galimybes įsidarbinti pramonės ir paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose ir visur, kur būtina pramonės gaminių projektuotojo ir daiktinės aplinkos formuotojo kvalifikacija.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų žinios: gebėjimas taikyti matematikos, fizikos ir chemijos žinias sprendžiant gamybos inžinerijos problemas.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios ir visuomenės vystymosi principų bei poreikių suvokimas, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrosios technologijos mokslų žinios apie mechanikos principus, medžiagas, žmonių ir aplinkos saugą, inžinerinę grafiką, kompiuterinį projektavimą, elektrotechniką ir elektroniką, matavimų teoriją, mechanizmus, kokybės valdymą, optimizavimą ir supratimas kaip jas pritaikyti ir panaudoti gamybos inžinerijoje.
 • Žinios apie pramonės gaminių dizainą, jų gamybos įrangą, konstrukcijas, veikimo principus, projektavimo pagrindus, gamybos technologijas, gamybos planavimą, organizavimą ir pramonės įmonių valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą, pramonės rinkodarą.
 • Žinios apie žmogaus aplinkos objektų formavimo estetinius principus, jų raidą, vaizdavimo dėsnius ir taisykles ir pritaikymas gamybos inžinieriaus projektinėje veikloje, suvokiant estetikos svarbą techninėje kūryboje.
 • Gebėjimai tirti
 • Žinoti ir sistemiškai gebėti suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
 • Žinoti ir gebėti suvokti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, kad galėtų suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos studijų krypties fundamentinius ir meninės veiklos sąveikos pagrindus.
 • Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti adaptuoti kitų mokslo krypčių ir meninio formavimo metodus ir procesus.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą studijų programą atitinkančios gamybos inžinerijos studijų krypties problemoms formuluoti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus.
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus gamybos inžinerijos studijų programą atitinkančioje studijų kryptyje.
 • Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius ir meninio konstravimo uždavinius, jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti analizuoti ir projektuoti mašinų ir mechanizmų sistemas taikant CAD/CAM, analizuoti ir projektuoti gamybos procesus, parinkti gamybai reikalingą įrangą ir įrengimus, parengti gamybos, ekonomiškumo ir realizavimo programas.
 • Gebėti parinkti gamybai naudojamas medžiagas, įvertinti jų ypatumus ir charakteristikas, mašinų ir mechanizmų detalėms ir elementams keliamus reikalavimus.
 • Gebėti projektuoti įvairius mechanizmus, atlikti mechaninių sistemų inžinerinius skaičiavimus, rengti pramoninio gaminio (konstrukcijos, technologijos, formos, estetikos) projektus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių ir meninių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės ir meninės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę meninę veiklą.
 • Išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių ir meninių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams-meniniams sprendimams įgyvendinti, žinoti tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, daiktinės aplinkos estetikos formavimo principus, funkcijas, žinoti turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų.
 • Gebėti kūrybiškai taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų žinias tarpdalykinėse inžinieriaus projektuotojo profesinės veiklos srityse.
 • Gebėti naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, pateikti informaciją grafinėje ir tekstinėje formoje (taikant informacines technologijas).
 • Suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.
 • Suprasti inžinerinės bei meninės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės bei meninės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16101 Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai 6 15 - 45 4 96 E1
ARDIB16102 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16103 Erdvinių formų plastika 3 15 - 30 2 33 E1
ELEIB16101 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16121 Bendroji fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMIGB16100 Braižomoji geometrija 3 15 - 15 2 48 E
FMMMB16108 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16201 Inžinerinė spalvotyra 3 30 - 15 2 33 E
ARDIB16202 Taikomasis kompiuterinis projektavimas 6 30 - 30 4 96 E1
ARDIB16204 Brėžinio grafika ir šriftas 6 15 - 45 4 96 E1
FMMMB16208 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17148 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STTMB17044 Teorinė mechanika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIPIB17029 Paslaugų dizainas 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16301 Taikomoji inžinerinė grafika ir dizainas 3 15 15 - 2 48 E
ARDIB16302 Pramoninio gaminio projektas - 1 (Vaikų ugdymo objekto projektas) 9 15 - 90 6 129 KS
MEMKB17384 Medžiagų mokslas 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17108 CAD/CAM 6 30 - 30 4 96 E
STTMB17048 Medžiagų mechanika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARDIB16300 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 30 - - 2 48 E1
MERSB17055 Techninių sprendimų raida 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16402 Pramonės gaminių ergonomika 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16403 Daiktinės aplinkos ir taikomojo meno raida 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16404 Profesinė praktika 1 6 - - - - 160 A
ARDIB17409 Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas) 9 24 - 60 6 150 KS
MEMKB17154 Matavimų teorija ir praktika 3 24 12 - 2 42 E
MEMKB17155 Gamybos procesai, įrankiai ir įrengimai 3 24 12 - 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17191 Specialybės anglų kalba 3 - - 36 2 42 E1
KIUSB17192 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 36 2 42 E1
KIUSB17193 Specialyės prancūzų kalba 3 - - 36 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16501 Kompleksinė gaminio dizaino analizė 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16503 Daiktinės aplinkos ir pramoninio dizaino raida 3 30 - - 2 48 E
ARDIB16504 Kompiuterinė projekto vizualizacija 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB17505 Pramoninio gaminio projektas -3 (Baldų projektas) 9 15 - 90 6 129 KS
MEMKB17163 Mašinų elementai ir mechanizmų projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17164 Inžinerinės gamybos technologijos 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16601 Pramonės dizaino inovacijos 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16602 Šviesos komunikacija ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16603 Antropometrinis modeliavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17219 Profesinė praktika 2 6 - - - - 160 A
MEMKB17429 Pramoninio gaminio projektas 4: Miesto įrangos objekto projektas 9 24 - 60 6 150 KS
VVEIB17202 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16605 Teisės pagrindai ir autorinė teisė 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
ARDIB16702 Technika ir estetika 3 30 - - 2 48 E
MEMKB17432 Pramoninio gaminio projektas 5. Kinetinio objekto projektas 12 45 - 105 8 162 KS
MERSB17117 Gaminių mechatronika 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17234 Kokybės valdymas 3 30 - - 2 48 E
MEMKB17235 Gaminių poreikio ir rinkos nustatymas 3 30 - - 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16801 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
ARDIB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
ARDIB16803 Šiuolaikinės tendencijos pramoniname dizaine 3 36 - - 2 42 E
KIKOB17084 Pramoninio gaminio reklama ir prezentacija 3 24 - 12 2 42 E1
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
MEMKB17256 Pramonės įmonių valdymo principai 6 24 - 24 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.