Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Studijos Bakalauro studijos

Bakalauro studijos

Architektūra

Architektūra

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Architektūra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 601K10003, 6011PX004 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Edita Riaubienė
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – menų magistras
Studijų forma ir trukmė – vientisosios nuolatinės studijos (5 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Architektūros studijų programos tikslas yra ugdyti socialiai atsakingą, nuolat tobulėjantį, plačios erudicijos architektą, kuris, bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, gebėtų kompleksiškai, racionaliai ir kūrybiškai vykdyti architektūrinę veiklą, sprendžiant sudėtingas fizinės erdvės formavimo problemas globalioje, nuolat kintančioje aplinkoje.
Stojant į architektūros vientisųjų studijų programą reikia išlaikyti meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą.
 
Ką gebėsiu?
Būdami vientisųjų architektūros studijų absolventais, įgiję menų magistro kvalifikacinį laipsnį ir diplomą, gebėsite susieti įgytas architektūros istorijos, teorijos, kitų humanitarinių, socialinių ir technologinių mokslų bei menų žinias, sprendžiant aktualius architektūros klausimus. Taip pat išmanysite pastatų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, medžiagotyros principus ir juos taikysite rengdami architektūrinius projektus.
Studijų metu išmoksite apibrėžti su architektūra susijusią problemą, formuluoti originalią hipotezę, atlikti tyrimus, juos interpretuoti ir išvadomis grįsti projektinius sprendinius. Taigi, būdami menų magistrais, gebėsite kurti architektūrą, suvokdami projektavimo kompleksiškumą, derindami estetinius, funkcinius, socialinius, techninius, ekonominius, ekologinius, teisinius reikalavimus; kūrybiškai, inovatyviai ir atsakingai spręsite sudėtingus architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio ir paveldo politikos klausimus bei fizinės aplinkos formavimo uždavinius nepažįstamoje ir nuolat kintančioje aplinkoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Studijų metu suteikiamas meninis universitetinis išsilavinimas. Būdami vientisųjų architektūros studijų
absolventais galėsite dirbti architektūrinio ir inžinerinio projektavimo, miestų planavimo, statybos įmonėse projektuojančiais architektais ar jų asistentais. Savivaldybėse, Aplinkos ministerijoje, Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose yra architektūros, kraštovaizdžio architektūros, urbanistinio planavimo, kultūros paveldo sritis kuruojantys padaliniai, kuriuose architektai dirba administratoriais. Būdami architektūros programos magistrais taip pat gali užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla universitetuose, kolegijose, tęsti studijas doktorantūroje.
Po studijų įgiję projektavimo patirties, įstatymo numatyta tvarka galėsite tapti atestuotais architektais, galinčiais teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti socialiai atsakingą, nuolat tobulėjantį, plačios erudicijos architektą, kuris, bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, gebėtų kompleksiškai, racionaliai ir kūrybiškai vykdyti architektūrinę veiklą, sprendžiant sudėtingas fizinės erdvės formavimo problemas globalioje, nuolat kintančioje aplinkoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Geba susieti naujausias architektūros istorijos, teorijos, kitų humanitarinių, socialinių ir technologi-nių mokslų bei menų žinias, sprendžiant aktualius architektūros klausimus.
 • Geba pastatų konstrukcijų, inžinerinių sistemų, medžiagotyros žinias taikyti rengiant architektūri-nius projektus.
 • Geba miestų projektavimo ir planavimo žinias taikyti planavimo procese.
 • Geba tvaraus vystymo žinias taikyti kuriant patogius, žmogaus poreikius tenkinančius ir klimatinę aplinką atitinkančius pastatus.
 • Geba projektų vystymo, teisinio reglamentavimo ir procesų valdymo žinias taikyti architektūrinėje veikloje;
 • Gebėjimai tirti
 • Geba tirti architektūros objektus ir reiškinius, remdamasis atliktų tyrimų rezultatais, savarankiškai surinktais ir apibendrintais patikimais duomenis, naudodamasis šiuolaikiniais informacijos kaupimo ir sisteminimo būdais .
 • Geba nustatyti ir apibrėžti su architektūra susijusią problemą, formuluoti originalią hipotezę, parinkti inovatyvius tyrimo metodus, interpretuoti tyrimo rezultatus ir jais grįsti projektinius sprendinius.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba nuolat stebėti, analizuoti aplinkos reiškinius ir formavimo tendencijas, juos kūrybiškai bei inovatyviai taikyti architektūrinėje kūryboje.
 • Geba kurti architektūrą suvokdamas projektavimo kompleksiškumą, derindamas estetinius, funkcinius, socialinius, techninius, ekonominius, ekologinius, teisinius reikalavimus.
 • Geba savarankiškai atliktų taikomųjų tyrimų rezultatais grįsti architektūrinę veiklą
 • Geba kūrybiškai, inovatyviai ir atsakingai spręsti sudėtingus architektūros , urbanistikos, kraštovaizdžio ir paveldo politikos klausimus bei fizinės aplinkos formavimo uždavinius nepažįstamoje, nuolat kintančioje aplinkoje.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti tarpdalykinėje komandoje.
 • Geba perteikti darbo rezultatus aiškiai, argumentuotai, taisyklinga ir įtaigia rašytine ir žodine valstybine ir bent viena užsienio kalba specialistams ir visuomenei.
 • Geba tenkinti skirtingų socialinių grupių bendruosius ir specialiuosius poreikius, paisyti visuomeninio intereso, prisiimti atsakomybę už architektūrinės veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei, suvokdamas architekto profesijos vaidmenį.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, kruopščiai planuoti veiklą ir fizinius bei intelektinius resursus.
 • Geba veikti vadovaujantis etikos principais ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiklos socialinį poveikį.
 • Geba nuolat, sistemingai ir savarankiškai gilinti profesines žinias ir įgūdžius pasirinkta tobulinimosi kryptimi.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16001 Pastatų tipologija 3 45 - - 2 33 E
ARARA16015 Pastatų tipologijos praktika 3 - - 15 - 65 A
ARPGA17002 Piešimas 1 6 - - 60 4 96 E1
ARPGA17009 Architektūros pagrindai 15 45 - 150 8 197 KS
FMMMA16111 Matematiniai modeliai šiuolaikinėje architektūroje 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16003 Architektūrinių apmatavimų praktika 3 - - 30 - 50 A
ARARA17002 Architektūros projektavimo pagrindai 15 45 - 150 10 195 KS
ARPGA17003 Piešimas 2 6 - - 60 4 96 E1
ARPGA17010 Architektūros istorija 1 3 30 - - 2 48 E
KIFSA17003 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16004 Mastelis architektūroje 3(3) - - 30 2 48 KP
ARPGA17004 Skulptūros ir tapybos pagrindai 3 - - 45 2 33 E1
ARPGA17011 Architektūros istorija 2 3 30 - - 2 48 E
ARURA16001 Architektūra ir bendruomenė 15 45 - 150 10 195 KS
KILSA17002 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSA17006 Logika 3 30 - - 2 48 E1
KIFSA17209 Sociologija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA17005 Architektūra ir technologijos 15 75 - 120 10 195 KS
ARPGA17005 Šiuolaikinio meno projektas ir architektūra 3 - - 45 2 33 E1
ARPGA17012 Lietuvos architektūros istorija ir kompozicija 6 30 - 30 2 98 E
ARPGA17023 Pastatų informacinio modeliavimo pagrindai 3 10 - 20 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSA17005 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSA17006 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSA17007 Specialybės pracūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARA16007 Tektonika architektūroje 3(3) - - 30 - 50 KP
ARARA17006 Architektūra ir visuomenė 15 75 - 120 10 195 KS
ARPGA17013 Modernioji ir šiuolaikinė architektūra 3 30 - - 2 48 E
VVTEA16402 Architektūros teisė 3 30 - - 2 48 E
VVVKA17133 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16008 Architektūros kūrybinės dirbtuvės 3 15 - 15 2 48 E1
ARPGA17014 Architektūros kūrybinės dirbtuvės 3 15 - 15 - 50 E1
ARURA16002 Urbanistikos kūrybinės dirbtuvės 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGA17015 Urbanistinės formos istorija ir kompozicija 6 30 - 30 2 98 E
ARURA17003 Urbanistinės struktūros 15 45 - 150 10 195 KS
VVEIA17125 Statybos ir architektūros organizacijų ekonomika 3 30 - - 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGA17016 Psichologija ir etika architektūroje 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17017 Architektūros estetika 3 30 - - 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGA17018 Architektūros mokslinių tyrimų metodologija 6 20 - 20 - 120 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16009 Architektūra ir kontekstai 12 20 - 80 8 212 KS
ARURA16004 Architektūra ir kontekstai 12 20 - 80 8 212 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16010 Profesinė praktika 12 - - - 8 312 A
ARURA16005 Profesinė praktika 12 - - - 8 312 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURA16006 Architektūra ir paveldas 15 15 - 75 10 300 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Surinkti kreditų sk. 6)
ARPGA17019 Vietos ir erdvės suvokimo teorijos 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17020 Šiuolaikinė architektūros teorija 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17021 Tarpdalykinis tyrimas 1 3 30 - - 2 48 E
ARURA16007 Miesto vizualinis identitetas 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARPGA17024 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - 15 4 96 E
ARPGA17025 Miesto kultūros teorija ir architektūros kritika 6 60 - - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
9 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA17011 Architektūra ir inovacija 15 45 - 60 2 293 KS
ARURA16008 Architektūra ir inovacija 15 30 - 75 10 285 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16012 Baigiamasis darbas (projektas) 1 6 - - 15 4 141 A
ARURA16009 Baigiamasis darbas (projektas) 1 6 - - 15 4 141 A
Pasirinkimas (Surinkti kreditų sk. 9)
ARARA16013 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17006 Architektūra ir vizualusis menas išplėstame lauke 3 30 - - 2 48 E
ARPGA17022 Architektūra ir komunikacija 3 15 - 15 2 48 E
ARURA16010 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 3 15 - 15 2 48 E
ARURA16011 Meniniai urbanistikos principai 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
10 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARA16014 Magistro baigiamasis darbas (projektas) 30 - - - - 800 BD
ARURA16012 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.