Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
     MAGISTRANTŪROS STUDIJOS 
 
 
     Architektūros fakultetas organizuoja ir vykdo dvi antrosios pakopos (magistro) studijų programas:
– Menų srities architektūros krypties universitetinė antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programa Architektūra turi dvi specializacijas:
 • Statinių architektūra (kuruoja Architektūros katedra)
 • Urbanistinių kompleksų architektūra (kuruoja Urbanistikos katedra)
  – Humanitarinių mokslų srities Menotyros krypties universitetinę antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą Architektūros istorija ir teorija kuruoja Architektūros pagrindų ir teorijos katedra.
 
 
 
 
Architektūra

Architektūra

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Architektūra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621K11001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Edita Riaubienė
Studentas: -
Specializacijos: statinių architektūra, urbanistinių kompleksų architektūra.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: menų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Architektūros magistrantūros studijos pagilina pagrindines architektūros studijas baigusių specialistų žinias kultūrologijos, ekologijos, kultūros paveldo apsaugos, pastatų renovacijos aspektais, lavina profesinį meistriškumą pastatų ir miesto aplinkos architektūros srityse. Studijų metu formuojami mokslinio (tiriamojo) darbo įgūdžiai.
Studentai, pasirinkę statinių architektūros specializaciją, mokysis spręsti pastatų architektūros užduotis sudėtingoje urbanizuotoje arba gamtinėje aplinkoje. Sudėtingus miesto gatvių, aikščių, visuomeninių ir privačių erdvių formavimo, taip pat kraštovaizdžio architektūros uždavinius mokysis spręsti studentai, pasirinkę urbanistinių kompleksų architektūros specializaciją.
 
Ką gebėsiu?
Baigę architektūros magistrantūros studijų programą asmenys gebės projektuoti atitinkančius visuomenės poreikius ir aplinkos keliamus reikalavimus įvairios paskirties pastatus ar jų kompleksus, planuoti miestus ar jų dalis, dirbti mokslinį tyrėjo darbą. Studijų metu įgytas architektūros teorijos bei kitų, glaudžiai su architektūra susijusių, mokslo ir menų sričių žinias gebės taikyti savarankiškame tiriamajame darbe ir plėtodamas menines idėjas. Sugebės įgytus analitinius ir meninius gebėjimus taikyti inovatyvumo, originalumo ir žinių integracijos reikalaujančioje architekto kūrybinėje veikloje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę architektūros studijų programą asmenys galės dirbti projektuotojo ir vadovo darbą architektūros projektavimo, miestų planavimo ir statybos įmonėse, universitetuose ir kolegijose; architektūros ir miesto planavimo, kraštotvarkos administracinį darbą valstybinėse tarnybose, profesinio konsultavimo, organizacijų personalo mokymo centruose. Taip pat galės tęsti studijas doktorantūroje, užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla mokymo institucijose.
 
Stojantiesiems svarbi informacija
Stojantieji, iki prašymų registravimo pabaigos turi pateikti savo kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (portfolio). Aplanką elektroniniu būdu, *pdf formatu reikia pateikti Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt kaip vieną dokumentą.
Studijų programos specializacijos:
Pastatų renovacija, Statinių architektūra, Urbanistinis planavimas, Urbanistinių kompleksų architektūra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti įvairioms architektūrinės veiklos sritims būdingų naujausių, specializuotų profesinės ir mokslinės veiklos žinių, kuriomis grindžiamas originalus mąstymas, inovatyvi meninė kūryba.
2. Ugdyti gebėjimą meninės kūrybos produktus pagrįsti taikomaisiais tyrimais apimančiais kritišką skirtingų sričių sąveikos žinių supratimą ir panaudojimą kūrybiniame procese.
3. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Architektūros ir gretimų veiklos sričių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamos naujausios žinios, kurias geba taikyti sprendžiant menines, technines, socialines užduotis naujoje aplinkoje, diegiant naujoves architektūros objektų projektavimo procese bei kitoje profesionalioje architektūrinėje veikloje.
 • Žinios apie naujausias architektūros kūrybos tendencijas, gretutinių mokslo ir praktikos sričių įtakas, šiuolaikinius subalansuoto statinių ir aplinkos architektūrinio projektavimo principus, naujų medžiagų ir technologijų įtaka statinių formodarai.
 • Žinios apie pastatų ir kompleksų architektūrinės ir konstrukcinės renovacijos principus, inžinerinių sprendinių įtaką renovuojamo objekto architektūrai.
 • Žinios apie architektūrinių kompleksų ikiprojektinių tyrimų metodiką, miestų erdvinių struktūrų formavimą, urbanistinių kompleksų projektavimą bei sprendinių poveikio miesto erdvinei struktūrai vertinimą.
 • Žinios apie miestų ir regionų teritorijų esamos būklės kompleksinių tyrimų metodiką, sudėtingų urbanistinių sistemų planavimą, miestų erdvinio formavimo ir projektavimo bei sprendinių poveikio aplinkai vertinimą.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, meninei ir profesinei architekto veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis.
 • Geba kritiškai vertinant integruoti įvairių veiklos sričių žinias rengiant architektūrinius projektus sudėtingose situacijose, kuomet nėra pakankamos ir apibrėžtos informacijos, geba atsižvelgdamas į projektuojamojo objekto pobūdį ir keliamus tikslus parinkti tinkamus daugiaaspektės analizės metodus, teikti ir įvertinti alternatyvius projektinius sprendimus ir jų poveikį aplinkai.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba pritaikyti turimas žinias ir jomis remiantis spręsti architektūrinės kūrybos problemas, įvertinant menines, technines ar socialines užduotis, keliamas konkretaus objekto projektavimui.
 • Geba naudojantis žiniomis ir supratimu įgytu atliekant taikomuosius tyrimus, derinant ir kritiškai vertinant įvairių sričių žinias ir patirtį, geba kurti inovatyvius, originalius statinių projektus.
 • Geba parinkti ir vystyti mokslinių tyrimų pagrindu parinktą optimalų pastato renovacijos sprendimą bei parengti projektą, kuriame būtų subalansuoti architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai besiremiantys statybinės fizikos žiniomis.
 • Geba miestų erdvinėje struktūroje spręsti sudėtingus urbanistinių kompleksų architektūros formavimo bei miestų vizualinio identiteto plėtros ir apsaugos uždavinius, rengti miesto dalių teritorijų planavimo dokumentus.
 • Geba spręsti sudėtingus architektūros ir urbanistikos politikos klausimus, miestų erdvinės ir funkcinės sandaros, socialinės ir techninės infrastruktūros vystymo, urbanistinių kompleksų bei kraštovaizdžio (miestovaizdžio) formavimo uždavinius, rengti miestų ir regionų teritorijų planavimo dokumentus.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba aiškiai, argumentuotai perteikti informaciją apie savo kūrybos rezultatus, juos kritiškai vertindamas, specialistams, kitiems asmenims ir visuomenei, geba dirbti komandinį darbą kūrybiniame įvairių sričių specialistų kolektyve. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę jos tobulinimą ir vertinimą vadovaudamasis architekto profesine etika ir pilietiškumu.
 • Turėti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžių, taikytinų sudėtingoje darbo ir mokymosi aplinkoje
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis savarankiškai. Geba pasinaudoti sukauptomis meninės kūrybos bei tiriamojo darbo žiniomis ir patirtimi, sisteminio mąstymo įgūdžiais savarankiškoje architekto profesinėje veikloje. Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes. Veikia suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei gerovei ir aplinkai
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11101 Statinių architektūra: kontekstas ir koncepcija 9(4) 15 - 75 1 149 E
ARARM11106 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
STIAM15102 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
STIAM15101 Konstrukcijų renovacija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
STIAM15102 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11113 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11122 Urbanistinis kompleksas regeneruojamoje miesto aplinkoje 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11111 Meniniai urbanistikos principai 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11120 Kompiuterizuota urbanistinė analizė (GIS) pagrindu 6 30 - 15 1 114 E
STIAM15102 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11112 Architektūrinių ir urbanistinių struktūrų analizė 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11119 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
ARURM11123 Miesto urbanistinė struktūra: kontekstas ir vystymo alternatyvos 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARPGM17031 Architektūros mokslinių tyrimų pagrindai 6 30 - - 2 128 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARURM11120 Kompiuterizuota urbanistinė analizė (GIS) pagrindu 6 30 - 15 1 114 E
ARURM11121 Fizinių teritorijos išteklių ir kraštovaizdžio apsauga 6 30 - 15 1 114 E
STIAM15102 Pastatų renovacija: šilumos technika 6 30 - 15 1 114 E
ARPGM17032 Architektūros semiotika 6 30 - 15 1 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARARM15202 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
STIAM15202 Statinių renovacija ir konversija 9(4) 15 - 75 1 149 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11214 Urbanistinis kompleksas rekonstruojamoje miesto aplinkoje 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11215 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARARM11203 Statinių architektūra: kompleksiškumas ir tektonika 9(4) 15 - 75 1 149 E
ARARM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11202 Architektūrinė renovacija 6(3) 30 - 15 1 114 E
ARURM11224 Miesto urbanistinė struktūra: planinė ir erdvinė plėtra 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11225 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
ARURM11231 Ekologinė architektūra 6 30 - - 2 128 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11304 Statinių architektūra: programa, tyrimai ir projektas 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARARM11308 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STIAM15303 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6(2) 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
STIAM15302 Kompleksinė renovacija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STIAM15303 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6(2) 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11316 Urbanistinio komplekso tūrinė erdvinė koncepcija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11317 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STIAM15303 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6(2) 30 - 15 1 114 E
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11326 Miesto urbanistinė struktūra: miesto centrinės dalies rekonstrukcija 9(4) 15 - 75 - 150 E
ARURM11327 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
ARPGM17033 Šiuolaikinės kultūrologijos objektai ir masinė komunikacija 6 30 - - 1 129 E
ARPGM17034 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 6 45 - - 2 113 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARARM11305 Šiuolaikinė meninė raiška architektūroje 6(2) 30 - 15 1 114 E
ARURM11310 Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija 6(3) 15 - 30 1 114 E
STIAM15303 Pastatų renovacija: akustika ir šviesos technika 6(2) 30 - 15 1 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statinių architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM11409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Pastatų renovacija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARARM15409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Urbanistinis planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11418 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Urbanistinių kompleksų architektūra
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARURM11428 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.