Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Architektūros fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
     MAGISTRANTŪROS STUDIJOS 
 
 
     Architektūros fakultetas organizuoja ir vykdo dvi antrosios pakopos (magistro) studijų programas:
– Menų srities architektūros krypties universitetinė antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programa Architektūra turi dvi specializacijas:
 • Statinių architektūra (kuruoja Architektūros katedra)
 • Urbanistinių kompleksų architektūra (kuruoja Urbanistikos katedra)
  – Humanitarinių mokslų srities Menotyros krypties universitetinę antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą Architektūros istorija ir teorija kuruoja Architektūros pagrindų ir teorijos katedra.
 
 
 
 
Architektūros istorija ir teorija

Architektūros istorija ir teorija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Menotyra
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 621U95001, 6211NX046 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Liutauras Nekrošius
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti socialiai atsakingus, nuolat tobulėjančius, plačios erudicijos architektūrologus, kurie kvalifikuotai ir kūrybiškai tirtų, interpretuotų, vertintų šiuolaikinei visuomenei aktualius architektūros objektus, procesus, reiškinius ir darytų įtaką šiuolaikinės kultūros raidai bendradarbiaudami su architektūros tyrimų, administravimo, paveldo apsaugos, žiniasklaidos institucijų, architektūros kūrėjų ir akademinių bendruomenių nariais.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės inovatyviai ir kūrybiškai tirti savarankiškai identifikuotas architektūros teorijos ir (ar) praktikos problemas, pasitelkdami šiuolaikinių mokslų teorijas bei metodus;
 • gebės argumentuotai vertinti architektūros kūrinius ir nekilnojamąjį kultūros paveldą, vadovaudamiesi profesinės etikos principais;
 • gebės inicijuoti, kurti ir realizuoti originalias su architektūra susijusias veiklas kultūros ir meno institucijose, daryti įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šios programos studijas asmenys galės dirbti mokslo ir mokymo institucijose, įmonėse ir organizacijose, užsiimančiose architektūrine veikla bei šios srities konsultacijomis, savivaldybės ir valstybės institucijų padaliniuose, reguliuojančiuose kultūros vertybių apsaugą, taip pat leidyklose ir masinės informacijos priemonių redakcijose, tęsti studijas doktorantūroje humanitarinių mokslų srityje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. rengti socialiai atsakingą, nuolat tobulėjantį, plačios erudicijos architektūrologą, kuris kvalifikuotai ir kūrybiškai tirtų, interpretuotų, vertintų šiuolaikinei visuomenei aktualius architektūros objektus, procesus, reiškinius ir darytų įtaką šiuolaikinės kultūros raidai bendradarbiaudamas su architektūros tyrimų, administravimo, paveldo apsaugos, žiniasklaidos institucijų, architektūros kūrėjų ir akademinių bendruomenių nariais.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • geba įvardyti ir kritiškai vertinti konkretaus architektūros reiškinio, periodo ar problemos dėsningumus, susiejant su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais bei teorinėmis prielaidomi
 • geba apibendrinti ir interpretuoti studijuojamų kultūros reiškinių kontekstus, jų priežastinius ryšius, juos originaliai taikyti analizuojant ir vertinant architektūros reiškinius
 • geba pademonstruoti architektūros istorijos ir teorijos srities principų išmanymą sprendžiant praktines profesinės veiklos problemas
 • Gebėjimai tirti
 • geba identifikuoti mokslinę problemą ir formuluoti originalią tyrimo hipotezę
 • geba analizuoti, sintetinti ir kritiškai vertinti duomenis, juos originaliai interpretuoti
 • geba formuluoti ir argumentuotai apginti originalias mokslinio tyrimo išvadas ir rekomendacijas integruojant šiuolaikines menotyros mokslo žinias, atlikto tyrimo rezultatus
 • Specialieji gebėjimai
 • geba inovatyviai ir kūrybiškai tirti savarankiškai identifikuotas architektūros teorijos ir/ar praktikos problemas, pasitelkiant šiuolaikinių mokslų teorijas bei metodus
 • geba argumentuotai vertinti architektūros kūrinius ir nekilnojamąjį kultūros paveldą, vadovaujantis profesinės etikos principais
 • geba inicijuoti, kurti ir realizuoti originalias su architektūra susijusias veiklas kultūros ir meno institucijose, darant įtaką šiuolaikinės kultūros raidai
 • Socialiniai gebėjimai
 • geba perteikti žinias apie architektūros reiškinius, su ja susijusį kontekstą, teorinius pagrindus bei savo originalius atradimus specialistams ir visuomenei
 • geba sklandžiai ir argumentuotai raštu ir žodžiu ginti savo požiūrį į vertinamą architektūros objektą ar reiškinį
 • geba dirbti ir vadovauti tarpdalykinei komandai, tobulinti jos veiklą, inicijuojuoti, rengti ir vykdyti su šiuolaikine architektūra ar architektūros paveldu susijusius projektus
 • Asmeniniai gebėjimai
 • geba sistemingai ir savarankiškai gilinti empirines ir teorines, žinias profesinius įgūdžius, pasirinkta tobulinimosi kryptimi, pasinaudojant naujausiomis mokslinių tyrimų žiniomis ir savarankiško darbo patirtimi
 • geba inovatyviai vykdyti architektūrologinę veiklą vadovautis (profesinės) etikos principais ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiklos socialinį poveikį
 • geba savarankiškai spręsti profesines problemas nežinomoje, kintančioje, tarpdalykinėje kultūros institucijų aplinkoje
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17037 Mokslinių tyrimų metodologija. KP - Architektūros objektų diachroninė atribucija 8 30 - 45 2 136 E
ARPGM17038 Architektūrologijos istorija 5 45 - - 1 87 E
ARPGM17039 Architektūros semantika 5 30 - 15 1 87 E
ARPGM17040 Architektūros kritika. KP - Rašymo seminaras 8 30 - 15 2 166 E
ARPGM17041 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17042 Architektūrinė archeologija. KP - Architektūros stilių identifikavimo metodai 8 30 - 30 1 152 E
ARPGM17043 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 5 30 - 15 2 86 E
ARPGM17044 Miesto kultūros teorija. KP - Debatai "Aktualios architektūros problemos" 8 30 - 30 - 153 E
ARPGM17045 Miesto morfologija ir antropologija 5 30 - 15 1 87 E
ARPGM17046 Magistro baigiamasis darbas 2 4 - - - - 106 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17047 Menų sąveika architektūroje. KP - Ekspozicijos kuravimas 8 45 - 30 1 137 E
ARPGM17048 Tarpdalykinis tyrimas. KP - Multimedijos objektas 8 15 - 60 1 137 E
ARPGM17049 Architektūros estetika 5 30 - - - 103 E
ARPGM17050 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARPGM17051 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.