Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

2017 m. lapkričio 8 diena 
„INTEREG-V“ projekto dalyvių susitikimas Alytuje

Kaip VGTU ekspertai susitikime dalyvavo Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius /bei Dizaino katedros vedėjas/ doc. Jonas Jakaitis ir Mechanikos fakulteto prodekanas doc. Gintas Viselga, taip pat Dizaino katedros trečio ir ketvirto kurso studentai. Dizaino katedros studentų įtraukimas, sprendžiant daiktinės aplinkos taikomojo meno dizaino formantavimo bei inžinerinių sprendinmų harmonizavimo problemos taps ateinančių metų studentų kursinių jbei baigiamųjų darbų objektais.
Alytaus konsultacinio verslo centro direktorės Algimantos Ščiglinskienės kaip projekto vadovės organizuotame susitikime dalyvavao UAB „Lankava“ gen. dir. Mantas Karalius, VšĮ „Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelio“ direktorius Rimas Švedkauskas, Alytaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas, Aytaus kolegijos regioninio technologijų centro inžinerijos katedros vedėjas Gintautas Stonys su studentais, UAB „Jundos stalių gaminiai“ direktorius Gediminas Jegelevičius bei kitų įmonių atstovai. Susitikimo pabaigą vainikavo prasminga diskusija su Alytaus miesto meru Vytautu Grigaravičiumi apie viešųjų erdvių formavimo problemas ne tik Alytaus mieste, bet ir visame regione:

Doc. dr. Jonas JAKAITIS
Architektūros instituto direktorius

http://ar.vgtu.lt/architekturos-fakultetas/apie-fakulteta/naujausia-informacija/intereg-v-projekto-dalyviu-susitikimas-alytuje/52926?nid=289188
 

2017 m. spalio 17 diena 
Dalyvavimas Lietuvos–Lenkijos programos INTERREG V-A projekte „Konkurencingumo kėlimas PL - LT pasienyje per klasterizacijos paslaugų vystymą“

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) kaip ekspertas Architektūros instituto (AI) direktorius /ir Dizaino katedros (DK) vedėjas/ Jonas Jakaitis bei Dizaino katedros lektorius Mindaugas Užkuraitis šių metų spalį dalyvavo Lietuvos–Lenkijos programos INTERREG V-A projekte „Konkurencingumo kėlimas PL - LT pasienyje per klasterizacijos paslaugų vystymą“ aptarime. Projekto organizatorių – Alytaus verslo konsultacinio centro su Lenkijos partneriais organizuotos konferencijos metu suderinta AI ekspertinio darbo vykdymo ir Dizaino katedros trečio kurso studentų įtraukimo į projekto įgyvendinimo procesą galimybės.
Jonas Jakaitis dalyvavo seminare ir padarė pranešimą apie partnerystės ypatumus plėtojant partnerystę realių problemų sprendimo atvejais.
"...Siekiant inovacijų plėtros, šiuolaikiniuose taikomojo dizaino objektuose jos yra vis plačiau taikomos. Integruojant į įvairias veiklos sritis: mokslą, verslą, socialinį, paslaugų sektorius, šiomis inovacijomis siekiama didesnės pridėtinės vertės ir jomis padidinti konkurencinį pranašumą. Suprantama, kad būtina papildomai skatinti vis platesnę dizaino sprendimų integraciją. Lietuvos įmonėse dizainas tebėra vos apčiuopiamas. Vis dėlto estetiškas ir prasmingas objektas – tai dizaino mąstysenos (angl. Design thinking) kaip metodo rezultatas, kuris pasireiškia inovatyvių metodų taikymu, tyrimais, realių problemų sprendimu.

Taigi, probleminio mokymo(-si) orientuoto į partnerystę metodo taikymo tikslas – priartinti mokymo(-si) sąlygas prie realiai egzistuojančių problemų sprendimo ir jas išspręsti. Metodo taikymas rodo, kad tai yra kūrybinis kompleksinio pobūdžio procesas, priklausantis nuo daugelio globalių ir vietos socialinių, kultūrinių, istorinių bei mokymo(-si) sampratos veiksnių, kurie pagrindžia mokslo ir verslo integruotoje kooperacijoje abipusę naudą orientuotą į prasmingą mokymąsi. Patirtis rodo, galėdami gaminti patrauklesnius gaminius, naudodami efektyvesnius proceso sprendimus ir/ar darnesnes priemones, Lietuvos įmonės galėtų būti konkurencingesnės ne tik ES, bet ir pasaulio rinkose.''
Jonas Jakaitis atkreė dėmesį ir į tai, kad 2016 m. EK Inovacijų Barometro duomenimis, 63% Lietuvos įmonių nenaudojo dizaino sprendimų nei vienoje produkcijos stadijoje (nei produkto analizės, nei idėjos nei koncepcinės stilistikos, nei dizaino kūrimo ar strategijos vystymo procesuose). Šis rodiklis viršija ES vidurkį, kur beveik pusė visų įmonių dizaino sprendimus jau integruoja į savo veiklą."
Todėl aptariant praktinio mokymo(-si) studijų procese aspektus, šie atskleidžiami VGTU teorinių ir praktinių, kompleksiškai sprendžiamų problemų problematikos kontekstuose, o bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, gerai Vakaruose žinomas Probleminio mokymo(-si) orientuoto į partnerystę metodą (angl. Problem-Based Service-Learning (PBSL)) siekiama pritaikyti ir pasienio partnerystės projekte. DK Pramoninio dizaino studentams projekte keliamas ypatingas uždavinys – parengti daiktinės aplinkos objekto dizaino koncepciją konkrečioje Alytaus miesto teritorijoje su galimybe pagaminti prototipą M1:1 ir įgyvendinti jį gaminant masiniu būdu. Tai gali būti suoliukai, šviestuvai, šiukšlinės, rekreacinės paskirties viešosios erdvės infrastruktūros ir kiti taikomojo dizaino objektai.

Doc. dr. Jonas JAKAITIS
Architektūros instituto direktorius

http://ar.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/dizaino-katedra/kita-informacija/52066#288737

https://www.researchgate.net/publication/320739009_INTERREG_V_PROJEKTO_PLETROS_GALIMYBES_PROBLEMINIO_MOKYMO-SI_SAVEIKOJE_SU_REALIU_PROBLEMU_SPRENDIMU_ASPEKTU 

2017-07-18
Jakaitis J. 2017-07-18. Kaip VGTU Architektūros instituto ekspertas Vilniaus m. savivaldybės kvietimu atliko ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS plėtros koncepcijos vertinimą:

Dėl ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS dokumentų vertinimo

Apžvalgos tikslas – atkreipti dėmesį ir paskatinti diskusijas ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS atsinaujinimo klausimais. Apžvelgus pateiktus dokumentus (reikalavimai projektavimui), vertintinu juos tik kaip užduotį projektavimui, todėl apsiriboju ne išsamiu jų vertinimu, bet iškilusiais klausimais, kurie galėtų būti diskutuojami juos analizuojant. Taip pat vertindamas dokumentus perspektyvinės muziejaus veiklos kontekste, juos lyginu su panašių muziejų (Bolonijoje /Italija/, Liuksemburge, Bilbao /Ispanija/, Košice /Slovakija/, Toronto /Kanados karališkuoju Ontario Muziejumi/) veiklomis, orientuotomis į posmodernistinės kultūros ryšį su praeitimi, o taip pat, Arsenalo g. atsinaujinusia TAIKOMOJO MENO IR DIZAINO MUZIEJAUS Vilniuje, veikla.
Taigi šiame kontekste pasigendu ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS būsimos vizijos-raktažodžio (jo tiesiog nėra) muziejaus identitetui kurti, taip pat pastebiu menkai pagrįstus muziejaus plėtotės strategijos ilgalaikius siekius ir trumpalaikius tikslus laukiamų, tolimojo ar artimesnio periodo, rezultatų kontekste. Ekspozicija atrodo per daug mišri, apimanti daug temų ir potemių todėl tikėtina, kad kokybės klausimų sprendimai gali būti komplikuoti. Taigi atkreipiu dėmesį į keletą aspektų, kurie galėtų būti diskutuojami viešoje erdvėje:
 1. Dėl muziejaus reikšmės: Tai, kad muziejus ketina atsinaujinti yra pozityvus ir prasmingas veikimas. Vilnius skirdamas dėmesį kultūrinei, edukacinei veiklai iš esmės atspindi miestiečių lūkesčius kokybiškesnei gyvenimo kokybei. Tačiau pateiktuose dokumentuose stinga išskirtinumo lyginant su kitų, aplinkinėse teritorijose esančių, muziejų veiklomis.
 2. Dėl muziejaus ekspozicijos turinio: Muziejaus ir jo ekspozicijos pertvarkai vykdyti pasigendu pagrindžiančių duomenų ir išsamios analizės apie poreikius (juk muziejus funkcionuoja apie 10 metų), tyrimų apie lankytojų srautus ir jų nuomonių išskirtinumo, taip pat stinga argumentacijos dėl patalpų užimtumo ir jų komercinimo (miesto centre esančios labai brangios patalpos turi generuoti ir pajamas) vizijos, ekspozicijos turinio formavimo (pvz., vien transporto ekspozicijoje numatomos 4 temos) bei vadybos pokyčių veiklos plano.
 3. Dėl muziejaus veiklos sąveikos su valstybės politika: Tenka pripažinti, patalpų panaudojimas bei teminių ekspozicijų turinio perspektyva niekaip neatspindi valstybės politikos ir inovacijų strategijos ar kitų, visuotinai pripažintų dokumentų nuostatų.
 4. Dėl architektūrinio-urbanistinio sprendimo: Muziejaus lokalizacija yra puikioje Vilniaus m. centrinėje dalyje, tačiau šiuo metu ir ateityje planuojamas uždaras, menkai integruotas į urbanistinę aplinką objektas. Išskirtinis vizualinis ir funkcinis ryšys su atnaujinama Neries krantine galėtų sukurti unikalius erdvinius sprendimus ir daiktinės aplinkos objektų dizaino /susijusių su muziejaus veikla/ variantus, pvz., tokia krantinės integrali funkcija sąveikoje su muziejaus veikla suformuota Bilbao mieste. Toronto atveju senų pastatų integracija ir ryšys su postmodernios architektūros konceptualiomis formomis sukūrė išskirtinę architektūrą. Sprendžiant patalpų užimtumą ir efektyvų jų panaudojimą visuomenės reikmėms, projekte matau konferencinių, laisvalaikio, rekreacinių zonų, funkcionuosiančių šaltuoju metų periodu, stygių. Taip pat tenka pastebėti, kad ant muziejaus pastato planuojama poilsio zona /terasa/ su apžvalgine miesto panoramos funkcija tikėtina bus menkai efektyvi dėl sąlygškai žemo pastato ir jo dislokacijos žemoje Vilniaus m. vietoje.
Beje, reikėtų atkreipti dėmesį, kad Toronto „Kristalą“ kūrė D.Libeskindas, kuris šiuo metu dirba Vilniuje prie kitų objektų. Taigi yra unikali šiuo požiūriu diskusijoms galimybė.2017-05-29/ 06-02
 
Vizitas į Navarra universiteto /The University of Navarra/  Architektūros fakultetą /angl. the Faculty of Architecture at Pamplona /the University of Navarra/: http://www.unav.edu/en/home /
 
Įgyvendinant ERASMUS+ mokymosi mobilumo programą ir siekiant detaliau susipažinti su Pramoninio dizaino ir produkto inžinerinės plėtros (angl. Industrial Design and Product Development Engineering) studijų programa, jos įgyvendinimo ypatumais, studijų proceso ir kursinių bei baigiamųjų darbų rengimo proceso bei turinio ypatybėmis, o taip pat su Architektūros fakulteto veikla, 2017 m. gegužės 29, birželio 02 dienomis lankiausi Navarra universitete (Ispanija).
Oficialaus vizito metu diskutuota su universiteto atsakingais pareigūnais: dr. Ana Beatriz Delgardo – tarptautinių ryšių direktore (angl. International Relations); su mokyklos direktoriumi /dekanu/ dr. Raul Anton Remirez, su mokyklos/fakulteto karjeros direktoriumi Javier Ganuza – atsakingu už tarptautinių ryšių plėtrą (angl. Director Career Services and International Relations), su studijų programos koordinatore TECNUN prof. Paz Morer (angl. Coordinator of Degree in Industrial Design and Product Development Engineering at TECNUN) bei su kolegomis, pedagoginiu personalu. Diskusijose aptarti VGTU Pramonės gaminių dizaino ir Pramoninio dizaino studijų programų tikslai, turinys ir Navarra universiteto Pramoninio dizaino ir produkto inžinerinės plėtros studijų programos ypatumai, panašumas ir skirtumai, svarstyta galimybė plėtoti abipusius partnerystės ryšius tarp institucijų. Lankydamasis universitete J. Jakaitis perskaitė pranešimą studentams bei kolegoms apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamas studijų programas. J. Jakaitis vizituodamas universiteto studijų programą dalyvavo traptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse su kitų JAV mokyklų studentais tuo metu viešėjusiais TECNUN mokykloje, taip pat su Architektūros fakulteto atstovais Pamplonos mieste.
Vizito metu supažindinta su VGTU studentų kursiniais ir kūrybiniais darbais ir ne tik Dizaino katedros, bet ir kitų universiteto studijų programų ir dėstomų dalykų kontekste. Apibūdinti iššūkiai laukiami aukštojo Lietuvos mokslo reformų aplinkoje.
Po vizito į universitetą, iš esmės sutarta parengti ERASMUS bendradarbiavimo sutartį ne tik Pramoninio dizaino, Architektūros bei kitų studijų programų kryptyse tarp VGTU ir Navarra universitetų, taip formuojant galimybes studentams ir dėstytojams dalyvauti ERASMUS mainų ar kitokiose programose.


2017 m. kovo 28 d. iškilmingas Senato posėdis
 
2017 m. kovo 28 d. Senato posėdyje iškilmingai apdovanoti mokslinių monografijų konkurso nugalėtojai. Už antrą vietą konkurse apdovanotas Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis parengęs mokslinę monografiją „Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis“ (Technika: Vilnius, 2013). Dvi trečias vietas konkurse užėmė doc. dr. Ilona Skačkauskienė, doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, doc. dr. Daiva Andriušaitienė, doc. dr. Živilė Tunčikienė  už monografiją „Lietuvos socialinės ekonominės problemos ir jų sprendimo prielaidos“ (Technika: Vilnius, 2013) bei prof. dr. Dalius Navakauskas, prof. dr. Artūras Serackis, doc. dr. Dalius Matuzevičius, doc. dr. Raimond Laptik už monografiją „Specializuotos elektroninės intelektualiosios sistemos garsams ir vaizdams apdoroti. Teorija ir taikymai“ (Technika: Vilnius, 2014), taip pat iškilmingai įteikti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) daktaro diplomai, pedagoginio vardo bei docento pedagoginio vardo atestatai, apdovanoti aukštojo mokslo vadovėlių nugalėtojai bei patentus gavę mokslininkai: / http://www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/universiteto-pulsas/senato-posedyje-iskilmingai-apdovanoti-vgtu-bendruomenes-nariai/246059?nid=275650 /
 
 
Kaunas
2017-03-23
 
Kovo 23 d., Kaune, Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 72, Vidaus reikalų ministerijos kvietimu kaip ekspertas J.Jakaitis dalyvavo Regioninės politikos pavasario forume /http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-regionine-politika-es-fondus-gali-pakeisti-tesla/. Kūrybinėse dirbtuvėse diskutuoti būtini pokyčiai ir svarbiausi darbai. Jų metu J.Jakaitis siūlė formuoti integralaus kompleksinio planavimo sistemą, apimančią daiktinės aplinkos formavimo klausimus nuo strateginio planavimo iki vietos lygmens problemų sprendimų. Formuotas požiūris siejamas su visaapimančiu /angl. comprehensive/ dalyvaujamojo bei ilgalaikiu valstybės planavimu. Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno įsitikinimu regionų politika turi būti formuojama ne pavieniais veiksmais, bet sistemingais sprendimais.
2014-12-02

Sąjungos aikštės vizijos urbanistinio architektūrinio supaprastinto atviro projekto konkursas. AI Projektas DVASIA PROTAS KŪNAS: http://www.laskaunas.lt/naujienos/sajungos-aikstes-vizijos-urbanistinio-architekturinio-supaprastinto-atviro-projekto-konkurso-negalutiniai-rezultatai/

V vieta – projektui devizu DVASIA_PROTAS_KŪNAS, kuris surinko 4,5 balų, paskirta paskatinamoji premija, kurios vertė – 2 000 litų. Autoriai: Jonas Jakaitis, Gediminas Ratavičius, Milda Aidukaitė (kraštovaizdžio architektė), Dalia Traškinaitė, Olga Runovič, Vytis Obolevičius, antropologas Mindaugas Ratavičius.
Visa planuojama teritorija diferencijuojama į 3 grupes – sakralinę, edukacinę ir sportinę. Siekiant vientisumo ir aiškios aikštės struktūros, uždaroma šiaurinė sąjungos aikštės gatvės atkarpa nuo Panerių g. iki esamų laidojimo namų įvažiavimo į kiemą. Žiuri konstatavo, kad pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į funkcinį aikštės zonavimą. Numatytas viadukas kuria glaudų aikštės ryšį su pakrantės parku. Deja, pasigendama platesnio urbanistinio konteksto, originalios urbanistinės idėjos.

2014-06-26 Apvalaus stalo diskusija
Individualiuose namuose gyvena apie trečdalis (34 proc.) lietuvių. Šis rodiklis prilygsta ES vidurkiui. Tačiau kaip ir daugelyje kitų sričių – daili statistika prasilenkia su realiu vaizdu. Nors skaičiumi prilygstame kitoms narėms, skoniu ir kokybe – dar ne. Mūsų kraštovaizdis kardinaliai skiriasi nuo akį glostančių namelių ansamblių, kurie driekiasi Šiaurės šalyse ar Vokietijoje.
Kokį namą ir kokioje vietoje rinktis, kad gyvenimo kokybė pagerėtų, o ne apkarstų, „Veido“ surengtoje diskusijoje svarstė „Veido“ leidėjas dr. Algimantas Šindeikis, Architektų sąjungos pirmininkas prof. Marius Šaliamoras, Kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius ir Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis.
 
2014-02-21 AI Tarptautinėje knygų mugėje
15-oje tarptautinėje knygų mugėje Litexpo rūmuose 2014-02-21 pristatyta doc. dr. Jono Jakaičio monografija „MIESTO ERDVINIO FORMAVIMO DALYVIŲ DISKURSAS ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS“. Doc. Dr. J. Jakaičio monografijos pristatyme-diskusijoje dalyvavo VGTU Mokslo direkcijos vadovai, Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Verslo vadybos kt. fakultetų mokslininkai prof. dr. Marija Burinskienė, prof. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis, prof. dr. Rimantas Buivydas ir kitų universitetų akademinės bendruomenės nariai, taip pat diskusijoje dalyvavo Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas arch. Alvydas Mituzas, Vilniaus miesto Žirmūnų bendruomenės valdybos narys Martynas Demšė ir kiti diskutantai. Renginį moderavo doc. dr. Dalia Bardauskienė.
 
2014 m. sausis
Architektūros instituto inicijuotas ir parengtas projektas "Construction21- A European green building exchange" - yra nominuotas geriausių ES projektų 25-tuke iš 224. 
Detaliau žiūrėti e-ištekliuje: Sustainable Energy Europe & managEnergy Awards 2013 - 
nominated projects: http://www.eusew.eu/media/SEE%20&%20ME%202013%20Nominees.pdf
 
2014 sausis
Pirmieji Europos apdovanojimai už žaliųjų pastatų novatoriškus sprendimus. Daugiau apie tai skaityti e- ištekliuje:http://www.construction21.eu/data/sources/users/9182/docs/140117gbs-awards-press-release.pdf  
 
2013 gruodžio 20 d.
Architektūros instituto direktorius doc. dr. J.Jakaitis parengė ir publikavo mokslo monografiją: Miesto erdvinio formavimo dalyvių diskursas šiuolaikinės demokratijos sąlygomis. Daugiau apie tai skaityti e- ištekliuje:http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/monografijos/2572.html?Itemid=4
 
2013-gruodis
Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius ir Dizaino katedros vedėjas doc. dr. Jonas JAKAITIS stažavosi Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem universitetuose
2013 m. gruodžio 08–13 dienomis  doc. dr. Jonas Jakaitis lankėsi Čekijos Brno technologijos ir J.E.Purkyne Usti nad Labem universitetuose. J. Jakaičio ERASMUS stažuotės tikslas buvo susipažinti su universitetų pramonės gaminių dizaino studijų programų įgyvendinimu, institucijų veiklos organizavimu ir rezultatais, studijų proceso ir kursinių bei baigiamųjų darbų rengimo ypatumais. Oficialaus vizito metu apie studijų programas diskutuota su J.E.Purkyne Usti nad Labem universiteto Menų ir dizaino fakulteto (the Faculty of Arts and Design) prodekanu dr. J. Polanecky, su Dizaino katedros Gaminių dizaino studijų programos įgyvendinimo pedagoginiu personalu.
Oficialių susitikimų metu bendrauta su Brno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos fakulteto (the Faculty of Mechanical Engineering) dekanu prof. dr. M. Doupovec, su Mašinų ir pramonės dizaino instituto (the institute of Machine and Industrial Design) direktoriumi prof. dr. H.Martin bei Dizaino katedros (the dept. of Industrial Design) vedėju inž. arch. doc. J. Rajlich. Apsikeista nuomonėmis studijų partnerystės klausimais. Be to neformaliuose pokalbiuose bendrauta su universitetų pedagoginiu kolektyvu bei studentais. J.Jakaitis lankydamasis universitetuose perskaitė pranešimą apie VGTU strateginius tikslus, akademinį gyvenimą bei naujai plėtojamos Pramonės gaminių dizaino studijos įgyvendinimo tikslus bei artimiausius siekius.
Reziumuojant rezultatus galima konstatuoti, kad išvyka buvo naudinga siekiant suprasti naujos Pramonės gaminių dizaino VGTU unikalumą ir pagrįsti jos tikslų įgyvendinimo etapiškumą ateityje. Akivaizdu, be kvalifikuoto pedagoginio personalo, operatyvios studijų bazės plėtros, informacinių technologijų, programinės ir kompiuterinės įrangos skirtos ne tik projektuoti, modeliuoti, bet ir dizaino pavyzdžiams gaminti ateityje nebus apsieita.
 
2013-lapkritis
Architektūros instituto direktorius doc. dr. J. Jakaitis kartu su Dizaino katedros kolegomis dr. L.Krūgeliu ir asist. D.Strauka parengė ir publikavo žurnale STATYBA IR ARCHITEKTŪRA straipsnį apie pramonės gaminių dizainą, kaip amato ir meno simbiozės raidą. Publikaciją skaityti e-ištekliuje: http://www.di.ar.vgtu.lt/naujienos/dizaino-katedros-pedagoginio-kolektyvo-straipsnis 
 
2013-10-18
Kraštovaizdžio architektūros forumas
2013 m. spalio 18 d. Vilniuje vyko kraštovaizdžio architektūros forumas „Kraštovaizdžio architektūra – iššūkiai ir prioritetai 2013“.  Architektūros instituto direktorius doc. dr. J. Jakaitis dalyvavo forumo darbe ir skaitė pranešimą „Saugumas viešosiose erdvėse kaip demokratinių miestų planavimo principų taikymo rezultatas“. Forumo pranešimų medžiagos pagrindu parengtas recenzuotas mokslo leidinys.
 
2013-10-09
AI direktorius doc. dr. J.Jakaitis Ūkio kartu su Švietimo ir mokslo ministerijų kvietimu dalyvavo ES struktūrinės paramos programavimo periodui ir planuojant 2014-2020 metų ES paramos veiksmų programos 1 prioritetą  „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, prioritetų viešajame aptarime, kuris įvyko š. m. spalio 9 d. Ūkio ministerijoje. Svarstyme diskutuoti naujo finansavimo periodo prioritetų tikslai, uždaviniai ir priemonių finansavimo klausimai.
 
2013-07-17
AI direktoriaus, Miestų statybos katedros doc. dr. J. Jakaičio publikaciją "Žalioji architektūra – Lietuvos ateities miestų link" skaityti e-ištekliuje:
 
 
2015-10-09
AI kūrybinė grupė (PV arch. Gediminas Ratavičius) dalyvauja Kelių muziejaus teritorijos sutvarkymo ir pastato projekto architektūrinės koncepcijos konkurse. Vertinimui pateikta 13 darbų. Išsamiau skaityti E-ištekliuje: http://www.architektusajunga.lt/las-konkursai/vykstantys-konkursai/keliu-muziejaus-konkursas.
 
2013. Pažangiausius ekologiško būsto ir darnios miestų plėtros kriterijus atitinkantys nekilnojamojo turto plėtotojai jau pradeda teikti savo projektus žaliosios architektūros Lietuvoje konkursui „Žalias miestas – geriausias NT EKO projektas 2013“. Daugiau skaityti e-ištekliuje:
 
2013.
 
Construction21.eu projektas dalyvauja tarptautinėje parodoje "RESTA".
 
2012-11-22. AI direktorius doc. dr. Jonas Jakaitis Lietuvos mokslų akademijos kvietimu dalyvaus ir skaitys pranešimąorganizuojamoje Lietuvos mokslų akademijos dienoje PANEVĖŽYJE. Pranešimo tema: Miestų architektūros sprendimų reglamentavimo aplinka. Renginio programa pridedama:http://lma.lt/media/k2/attachments/LMA_diena_Panevezyje2012_11_22.pdf 
 
 • 2012-06-19/20. EGBE C21 projekto rengėjai dr. J. Jakaitis; dr. G. Stauskis; V. Misius pristatys C21 projektą tarptautinėje pasaulio "žaliosios" statybos mugėje" Štutgarte-Consense 2012".  
 • Diskusija: ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE
2012-05-11 Organizuojama Seimo APLINKOS APSAUGOS KOMITETO, VGTU ARCHITEKTŪROS FAKULTETO ir Seimo Europos informacijos biuro Europos Savaitės diskusija „ENERGIŠKAI NAŠIŲ PASTATŲ PERSPEKTYVOS LIETUVOJE“.
 
Diskusijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys projekto Construction21 partneriai, valdžios institucijų atstovai, suinteresuotos visuomenės interesų grupės, gamintojai, statybos specialistai. Pranešimai skirti  susipažinti su rinkos naujovėmis žaliosios statybos srityje, rasti naujus problemų sprendimus, pasikeisti idėjomis, surasti partnerius bendriems projektams.
 
Registracija į renginį vyks iki 2012 m. gegužės 07d.
 
 • 2012-05-03/04. EGBE C21 projekto programos vadovas dr. J. Jakaitis dalyvaus pasitarime Paryžiuje (PV būstinėje), skirtame projekto įgyvendinimo aktualijoms aptarti.
 • 2012-05-11. LR Seimo Europos informcijos biure organizuojama VGTU ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto apskritojo stalo diskusija "Energetinis efektyvumas urbanistikoje ir architektūroje". Renginio organizatoriai VGTU architektūros fakulteto mokslininkai J.Jakaitis-8698 77781; G.Stauskis; Vl.Misius.
Mokslo konferencija: GAIA 2012
 • 2012-10-25/26. Vilnius Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas (pagrindinis rengėjas: AF Architektūros institutas) kartu su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu kviečia mokslininkus, specialistus ir praktikus dalyvauti respublikinėje mokslo konferencijoje „ŽALIOJI“ ARCHITEKTŪRA: INOVATYVUS POŽIŪRIS. Konferencija bus rengiama Vilniuje 2012 m. spalio 25–26 d.
AI Partnerystė ir bendradarbiavimo susitarimai sutartiniu pagrindu plėtojami su:
 • Lietuvos technikos muziejumi
 • Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
   
 • UAB OBER-HAUS nekilnojamas turtai
 • UAB Regroup
 •  UAB "Kęstučio Ablačinsko konstrukcijų projektai"
 • Žirmūnų bendruomene
 
 
Dėl konkrečių projektų vykdymo bendradarbiaujama su: Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionaline pasyvaus namo asociacija, Vilniaus m. savivaldybe, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra prie LR AM, Lietuvos Pramonininkų konfederacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, UAB TENKO Baltic, Vilniaus miesto bendruomenių asociacija. Diskutuojama dėl bendradarbiavimo su Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos architektų sąjunga ir kt. partneriais.
 
Su užsienio partneriais iš: Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Vokietijos bendradarbiaujama darnaus miesto kompleksinio projektavimo ir efektyvaus energetinio naudojimo srityse rengiant European green Building Exchange (EGBE) – Construction-21projektą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Jonas Jakaitis
  • Eglė Navickienė
  • Liutauras Nekrošius
  • Audrius Novickas
  • Edita Riaubienė
  • Dalia Traškinaitė
  • Skirmantė Mozūriūnaitė
  • Justė Kareivaitė